สงกรานต์ 2566 – 14 เมษายน “วันครอบครัว” ชวนเติมเต็มความรักให้คนในครอบครัว

14 เมษายนของทุกปี เป็นวันครอบครัว ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ซึ่งไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้น ต่างประเทศทั่วโลกก็มีวันแห่งครอบครัวซึ่งกำหนดวันที่แตกต่างกันออกไป

ความเป็นมาของ "วันครอบครัว"

ประเทศไทยเริ่มมีวันครอบครัวขึ้นครั้งแรกตามมติของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ให้วันแห่งครอบครัวเป็นวันหยุดราชการตามมติในที่ประชุมของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายสังคม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศคำพูดจาก สล็อต888. 2532 แต่ยังมิได้ระบุวันไว้

กระทั่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันครอบครัว ตามที่สุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ใช้คำว่า "Family day" สำหรับวันแห่งครอบครัวใช้มาสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของวันครอบครัว

ครอบครัวคือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ชาติ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้งและห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้

กิจกรรมวันครอบครัวของหน่วยงานรัฐ

  1. จัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
  2. จัดมอบรางวัลให้สำหรับครอบครัวดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

กิจกรรมในส่วนครอบครัวจัดขึ้นเอง

สำหรับกิจกรรมของครอบครัวนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ล่ะครอบครัวจะจัดสรรเองและหาเวลาที่ใช้ร่วมกัน เช่น ไปเที่ยวด้วยกัน ทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา

นอกจากจะเป็นวันครอบครัวแล้วยังเป็นวันสงกรานต์อีกด้วย อยากให้ทุกคนมีเวลาให้กับครอบครัวดูแลเอาใจใส่ มอบความรักให้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือยอมรับฟังความคิดเห็นของกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 สงกรานต์ 2566 - 14 เมษายน “วันครอบครัว” ชวนเติมเต็มความรักให้คนในครอบครัว